PHP Online

Nội Dung Khóa Học PHP Nâng Cao

Sau đây là toàn bộ nội dung môn học PHP nâng cao mà chúng ta bắt đầu theo học.
Phần A: Ôn Tập Kiến Thức:

Bài 1: Javascript
Bài 2: PHP Căn Bản
Bài 3: MYSQL Căn Bản
Bài Kiểm Tra Tổng Hợp

Phần B: Kỹ Thuật Lập Trình Nâng Cao

Bài 1: CSS Nâng Cao
Bài 2: Lập Trình Hướng Đối Tượng
Bài 3: Tổng Quan Về XML
Bài 4: PHP và XML
Bài 5: PHP & Ajax
Bài 6: Htaccess
Bài 7: Các Kỹ Thuật Mở Rộng
Bài 8: Kỹ Thuật SEO
Bài 9: Security Webpage 

Phần C: Chuyên Đề Tự Chọn

Chuyên Đề 1: Tìm Hiểu Vbulletin.
Chuyên Đề 2: Tìm Hiểu Joomla.
Chuyên Đề 3: Tìm Hiểu Zend Framework

Phần D: Đề Tài Tốt Nghiệp (Tự Chọn)

Đề Tài 1: Bán Hàng Qua Mạng.
Đề Tài 2: Trang Tin Tức Chuyên NGhiệp.
Đề Tài 3: Trang Âm Nhạc Chuyên NGhiệp.
Đề Tài 4: Trang Trắc Nghiệm Trực Tuyến.
Đề Tài 5: Trang Hình Ảnh Trực Tuyến